tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
a polite way to refer to having penetrative sex with someones mouth
"am gonna fullskuck you beeotch"
viết bởi BAZMEISTER 13 Tháng mười, 2004