tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
marijuana.
from Vanilla Ice song/video "Roll 'Em Up".........
"bring the skunk and I'll hit the funky zest..."
viết bởi deanofranksammy 23 Tháng tám, 2011