tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Something that is funny and sad at the same time.

Funny+Sad=FUNNAD
*Somebody falls down the stairs*

Person 1: HAHAHAHA that was funnad!
viết bởi Vince Nausha 27 Tháng chín, 2011