tìm từ bất kỳ, như là cunt:

funny anatomy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?