tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

funny. awesome chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?