tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Acronym for "Feet Up, Take a Break."
Hey, it's Friday! Chill! FUTAB!
viết bởi myro 29 Tháng năm, 2007
 
2.
short for Fucked Up the Ass Backwards
That guy was acting futab
viết bởi Anonymous 04 Tháng bảy, 2003