tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
justin mowery
i just my future husband (justin mowery) because hes MINE...AND NOT MALLORY'S!
viết bởi shannon kimball 26 Tháng bảy, 2003