tìm từ bất kỳ, như là cunt:

future performers of 5 year old birthday parties chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?