tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
someone who gives you warm fuzzies
"what, you wrote me a 2-page romantic text message? naaaw you're such a fuzzler"
viết bởi joeyraschal 15 Tháng tư, 2010