tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the act of living alone with cats.
#1: Hows Cathy getting on?
#2: Not good she is turning into a fwikkle.....
viết bởi Eshmeve 19 Tháng mười một, 2011