tìm từ bất kỳ, như là fleek:

g-d's golfballs chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?