Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:

g-rap city chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?