tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The most extreme way to say that someone really fucking sucks.
Hey Mike, you're gabbin.
viết bởi The Great Mike 04 Tháng năm, 2005