tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Good and good for you.
"Want a donut?"
"Sure! They are so gagfy, after all."
viết bởi RS. 31 Tháng mười, 2007