tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
dirty pictures/videos mainly found on the internet
hey, i didn't call right away, cause i was lookin at some gamecheats
viết bởi poodleman jack 29 Tháng mười, 2004