tìm từ bất kỳ, như là thot:

games in crowds chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?