tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
When a female is so poor looking she resembles the Gar fish
DAMN....dat bitch be...ugh...Gar'd out!!
viết bởi Jared Rogers 20 Tháng tư, 2005