tìm từ bất kỳ, như là ethered:

garlic bread at a green plastic table chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?