tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Nonsense BTM says when he's been binge drinking and cannot formulate a sentence anymore.
Tag: what are you guzzling right now
shahsk: scotch
BTM: nothing
BTM: scotch yes
shahsk: knew it
BTM: so what
shahsk: hhaha
BTM: garpax
viết bởi tag824 08 Tháng ba, 2011