tìm từ bất kỳ, như là seattle snorkeler:

garryn chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?