tìm từ bất kỳ, như là hipster:

gas drill chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?