tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when a guy notices another guy has a boner
Matthieu: Hey Chris you have a boner.
Chris: OK now that's just a gay observation!
viết bởi ilovechrisandme 19 Tháng một, 2012