tìm từ bất kỳ, như là sex:

gay x infinity.jackass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?