tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Anything that has the potential of being gay (i.e Justin Timberlake)
<Kolon> Justin Timberlake has gayability!
<JTimba> NOH SHE DUZNAT!!111111111 lozl~
viết bởi Bastardized Bottomburp 11 Tháng năm, 2003

Words related to gayability

bisexual gay gayable justin beiber lesbian vaibhav