tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
This word defines what a human orifice becomes when pissing someone off.
Stick it up your GAZOOBULA
viết bởi BrieBrie Darvill 28 Tháng bảy, 2011