tìm từ bất kỳ, như là fleek:

gee whiz that was dumb chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?