tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The sagging and bulding of the elbow in fat people, Generally large women.
Dang! look at that ladies gelbow(s).
viết bởi Laughing_bun 28 Tháng tám, 2005