tìm từ bất kỳ, như là wyd:

gender-biased chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?