tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

gent's facial chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?