tìm từ bất kỳ, như là sounding:

gentleman of liesure chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?