tìm từ bất kỳ, như là yeet:

germany or any other bull$hit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?