tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
I need to go pick up my kid from germcare.
viết bởi Teratogen 07 Tháng năm, 2012