tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

get it got it good chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?