tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the act of a frequent tree smoker tokin' up before doing something of importance
hey man, you wanna go get normal before school?
viết bởi thebird man 24 Tháng tư, 2007