tìm từ bất kỳ, như là sex:

get out of here you're so ridiculous chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?