tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
self explanatory
get the fuck down

get the fuck down motherfucker
get the fuck down fucking motherfucker
viết bởi youtube.com/youpussyclownprods 21 Tháng tư, 2011