tìm từ bất kỳ, như là rimming:

get - git chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?