tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
drinking alcoholic beverages.
Me: What are y'all doin tonight?

Y'all: Shoot, gettin juicy!!
viết bởi pbnjmomma 21 Tháng mười, 2011