tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:

getting a rise chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?