tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
When a guy proceeds to give oral stimulation to his lady friend...hence licking the nana (banana)
I got some potassium last night
viết bởi Capt. Nick 04 Tháng ba, 2003