tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
ghaw is an abbreviation of "Go Hump a Window"
Infuriated, Sally told John to ghaw
viết bởi Stephen Siu 14 Tháng tư, 2007

Words related to ghaw

cock gsac hump suck your mom