tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
A stripper
She always carries around one dollar bills. I bet she's a ghetto ballerina.
viết bởi Surburban beauty 09 Tháng mười, 2013