tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A Japanese person that typically will try to be black.
Let Motsu be a Japanese rapper.

OMFG! Motsu is a ghetto jap!
viết bởi R-J 26 Tháng bảy, 2005