tìm từ bất kỳ, như là oprah dollars:

ghost giz chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?