tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

giam-boned-me chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?