tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
What it sounds like when Punjabs talk.
Arrrr giddie giddie giddie sir.
viết bởi jjboy 20 Tháng hai, 2005