tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When someone is giggling alot about something stupid.
Boy:Penis
Girl:Hahahahaha you said penis
Boy:You are really giggly today
viết bởi Chris Durkin 29 Tháng sáu, 2008