tìm từ bất kỳ, như là fleek:

gimme sum skin chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?