tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
v. to ignore, but in child talk.
"Mommy, the boys are being so mean to me--they're all ginoring me!"
viết bởi BrownsvilleGirl 02 Tháng năm, 2005