tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Something really big. HUGE.
Person 1: WOW thats GINOSAURUS!
Person 2: jeez. holy moley!
viết bởi Arden Wabbi 17 Tháng một, 2008

Words related to ginosaurus

big fat huge humongous large